Newsletter

Staż

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP a organizatorem, według programu określonego w umowie.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca- podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika prowadzący działalność co najmniej
  6 m-cy przed złożeniem wniosku,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące
  i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,

Organizator nie może posiadać zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS, US i KRUS), jednocześnie szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej miejsce pracy dla stażysty.

Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zm.), tj.:

 1. bezrobotni do 25 roku życia,
 2. bezrobotni, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia.
 3. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 4. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 5. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 6. bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 7. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 8. bezrobotni niepełnosprawni.


Bezrobotni z grup wymienionych w pkt 1 i 2 mogą być skierowani do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, natomiast bezrobotni z grup 3-8 mogą być skierowani do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Organizator zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych składa do PUP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup-pszczyna.pl oraz w siedzibie Urzędu pok. nr 20.

Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą zamierza przyjąć na staż.

O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP informuje organizatora w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (od 01.06.2012 r. - 953,10 zł brutto wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy- od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). 

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r., w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. nr 142 poz. 1160):

 • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę  i 35 godzin tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 • Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142 z 2009r. poz. 1160)

   Nazwa pliku do pobrania

Format pliku

Pobierz

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Lista obecności - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy

Wniosek o udzielenie dni wolnych - umowa podpisana
w ramach środków Funduszu Pracy

Lista obecności - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki

Wniosek o udzielenie dni wolnych - umowa podpisana
w ramach środków PO Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z przebiegu stażu - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy

Opinia - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy

Sprawozdanie z przebiegu stażu - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki

Opinia - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki


Zapraszamy
Zastrzeżenia prawne | Aktualności | Przetargi | Linki | Kontakt | Do ulubionych | Mapa witryny
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM