Staż

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP a organizatorem, według programu określonego w umowie.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca- podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika prowadzący działalność co najmniej
  6 m-cy przed złożeniem wniosku,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące
  i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,

Organizator nie może posiadać zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS, US i KRUS), jednocześnie szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej miejsce pracy dla stażysty.


Bezrobotni mogą być skierowani do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Natomiast bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia mogą być skierowani do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

Organizator zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych składa do PUP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup-pszczyna.pl oraz w siedzibie Urzędu pok. nr 20.

Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą zamierza przyjąć na staż.

O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP informuje organizatora w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (od 01.06.2013 r. - 988,40 zł brutto wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy- od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). 

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r., w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. nr 142 poz. 1160):

 • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę  i 35 godzin tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 • Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142 z 2009r. poz. 1160)
Zapraszamy
Zastrzeżenia prawne | Aktualności | Przetargi | Linki | Kontakt | Do ulubionych | Mapa witryny
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM