Jesteś na: Strona główna / Urząd Pracy / Dla pracodawców i przedsiębiorców / Refundacja na utworzenie nowych miejsc pracy

Refundacja na utworzenie nowych miejsc pracy

I. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu pszczyńskiego dla skierowanej osoby bezrobotnej może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, określający między innymi:

1. Oznaczenie podmiotu, w tym:
a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
    gospodarki narodowej (REGON),
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
d) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie
    z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
e) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
3. Liczbę zatrudnionych pracowników,
4. Kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich
    finansowania.
5. Wnioskowaną kwotę refundacji.
6. Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących
    wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności
    na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym
    środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy
    z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
7. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych
    bezrobotnych.
8. Wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania
    pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni.
9. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.
10. Podpis osób lub osób uprawnionych do reprezentowania
      podmiotu,przedszkola, szkoły lub producenta rolnego zamierzającego
      wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego
      bezrobotnego.

II. Do wniosku o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podmiot dodatkowo przedkłada:

 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego stan prawny zakładu pracy (wyciąg z KRS lub zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy);
 • uwierzytelnioną kopię NIP, REGON;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 99);
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

III. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być przez Starostę uwzględniony pod warunkiem:

 • jego kompletności i prawidłowości sporządzenia,
 • prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisówo swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej),
 • w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzenia działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • niezalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • niezalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 • nieposiadania w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • niekaralności podmiotu za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone pod groźbą kary(Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • niezmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,
 • dysponowania przez Starostę środkami na jego sfinansowanie.

Do wniosku o refundację producent rolny dołącza dodatkowo:

 • oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej,w rozumieniu komunikatu Komisji- Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
  (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisówo podatku rolnym lub w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

IV. Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej określa się w umowie i nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu składania wniosku.

V. Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a wnioskodawcą. Umowa powinna zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym     wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
 2. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 3. złożenia rozliczenia
 4. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
          a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,
          b) naruszenia innych warunków umowy;
 5. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu nie zatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku niespełnienia warunków o których mowa w pkt. a) lub b)
 6. zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku  od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

VI.  Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są dokonywane w kwocie brutto.

VII. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Zapraszamy
Zastrzeżenia prawne | Aktualności | Przetargi | Linki | Kontakt | Do ulubionych | Mapa witryny
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM