Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23; 43-200 Pszczyna; tel. 32 2104720
www: pszczyna.praca.gov.pl

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla:

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub miedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.


Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniowa we współpracy z pracodawcą.

 

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe ustala i opłaca starosta.

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe. Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przez upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych określa rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

 


Podstawa prawna:

Grafika : drukuj :: nie drukuj ::